Site Overlay

Izjava o etici i zloupotrebi publikovanja – Publication ethics statement and misuse of publication in the journal

Časopis se pridržava se Zakona provođenju i uputama najbolje prakse urednika časopisa (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) i Zakona provođenju izdavanja časopisa urednika časopisa  (Code of Conduct for Journal Publishers) Odbora publicističke etike (Committee on Publication Ethics – COPE; https://publicationethics.org).

Dužnosti urednika

Korektnost i urednička neovisnost

Urednici procjenjuju primljene rukopise samo temeljem njihovih akademskih vrlina (važnost, izvornost, vrijednost studije, jasnoća) i primjerenosti kompetencija časopisa bez osvrtanja na autorovu rasu, spol, seksualnu orijentaciju, etničko porijeklo, građanstvo, religijsku ispovijest, politički svjetonazor i pripadnost instituciji. Odluka o uređenju i objavljivanju nije određena politikom vlade ili bilo koje agencije izvan časopisa. Glavni i odgovorni urednik ima potpunu ovlast nad cijelim uredničkim sadržajem časopisa i vremenom izdavanja sadržaja.

Povjerljivost

 Urednici i redakcija neće otkriti informacije o primljenom rukopisu nikomu osim dopisnom autoru, recenzentima, potencijalnim recenzentima i drugim uredničkim stručnim savjetnicima te izdavaču.

Izjava o sukobu interesa

Izdavač i članovi redakcije neće upotrebljavati neobjavljene informacije koje se nalaze u primljenom rukopisu za njihova vlastita istraživanja bez autorova pisanoga jasnog pristanka. Urednici će se izuzeti iz razmatranja rukopisa u kojima su u sukobu interesa zbog konkurentnog, saradničkog ili bilo kakvog drugog odnosa/povezanosti s bilo kojim od autora, a umjesto njih će neki drugi član redakcije razmatrati dotični rukopis.

Odluke o objavljivanju

Urednici garantuju da svi primljeni rukopisi koji se razmatraju za objavljivanje prolaze ravnopravnu recenziju barem dvojice recenzenata koji su eksperti u području. Glavni i odgovorni urednik odgovoran je za odluku koji će od primljenih rukopisa biti objavljen na temelju provjere valjanosti rada, njegove važnosti za istraživače i čitaoce, komentara recenzenata te pravnih odredbi vezanih uz klevetu, povredu autorskog prava i plagijate. Glavni i odgovorni urednik se može savjetovati s drugim urednicima ili recenzentima pri donošenju odluke o objavljivanju rada.

Uključenost i suradnja u istraživanju

Urednici (u suradnji s izdavačem i/ili društvom) poduzet će odgovarajuće mjere ako se javi problem etičke prirode vezan uz primljeni rad ili objavljeni članak. Svaka prijava o neetičkom ponašanju pri objavljivanju bit će istražena, čak i ako to bude otkriveno godinama nakon objave. Urednici slijede COPE-ov dijagram toka kad imaju posla sa slučajem sumnjiva nedoličnog ponašanja. Ako se istragom pokaže utemeljenost etičkog problema, u časopisu će biti objavljen ispravka, povlačenje, izjava zabrinutosti ili kakva druga opaska koja bi mogla biti važna.

Obaveze recenzenata

Doprinos uredničkoj odluci

Ravnopravna recenzija pomaže urednicima pri donošenju uredničkih odluka i preko uredničkih komunikacija s autorima može pomoći autorima u poboljšanju njihova rukopisa. Svi naučnici koji žele pridonijeti naučnom procesu imaju obvezu nepristrane recenzije.

Ažurnost

Recenzent koji se smatra nekvalificiranim za recenziju istraživanja u rukopisu ili koji zna da će njegova ažurnost biti nemoguća treba odmah izvijestiti izdavača i odbiti poziv na recenziju kako bi se mogli kontaktirati drugi recenzenti.

Povjerljivost

Bilo koji primljen rukopis na recenziju povjerljiv je dokument i ne smije se pokazati niti se smije o njemu razgovarati s drugim osobama osim ako je to dopustio glavni i odgovorni urednik u iznimnim i specifičnim situacijama. To se odnosi i na pozvane recenzente koji su odbili poziv recenziranja.

Standardi objektivnosti

Recenzije bi se trebale provoditi objektivno, a zapažanja formulirati jasno s potpornim argumentima da bi ih autori mogli iskoristiti za ispravljanje rukopisa. Lična kritika autora nije primjerena.

Objavljivanje izvora

Recenzenti bi trebali utvrditi relevantni objavljeni rad koji autori nisu citirali. Svaka izjava koja je primjedba, izvedba ili argument, a bila je izrečena i već objavljena trebala bi biti udružena s relevantnim citatom. Recenzenti bi također trebali upozoriti glavnog i odgovornog urednika o potencijalnoj sličnosti ili preklapanju rukopisa koji je u procesu recenzije s drugim rukopisom (objavljenim ili neobjavljenim), a o kojem imaju ličnu spoznaju.

Obavijest o sukobu interesa

Pozvani recenzent koji je u sukobu interesa zbog kompetitivnog, saradničkog ili drugog odnosa ili veze s bilo kojim od autora, kompanijom ili institucijom odmah bi trebao obavijestiti urednika o sukobu interesa i odbiti poziv da recenzira radi odabira drugog recenzenta. Neobjavljeni materijali uključeni u primljeni rukopis ne smiju se koristiti u recenzentovim vlastitim istraživanjima bez pisanog pristanka autora. Privilegirane informacije ili ideje dobijene preko ravnopravne recenzije moraju ostati tajne i ne smiju se iskoristiti za recenzentovu privatnu prednost. To se odnosi i na pozvane recenzente koji su odbili poziv recenziranja. Recenzenti se potiču da se registriraju kod Publonsa, internetskog portala i besplatnog servisa, radi praćenja, provjere i prikaza recenziranja i uredničkih doprinosa u akademskim časopisima (https://publons.com).

Obaveze autora

Autori originalnog istraživanja trebaju predstaviti tačnu količinu obavljenog rada i rezultate, koje slijedi objektivna rasprava o važnosti rada. Rukopis treba sadržavati dovoljno detalja i referencija kako bi omogućio drugima da ga ponove. Recenzirani bi članci trebali biti tačni, objektivni i iscrpni, dok bi uredničko „mišljenje“ i pregledni članci trebali biti jasno identificirani kao takvi. Prevare ili namjerno netačne izjave neetično su ponašanje i nisu prihvatljive.

Pristup i čuvanje podataka

Od autora se može zatražiti da uredničkom recenziranju prilože neobrađene podatke njihove studije zajedno s rukopisom i moraju biti spremni omogućiti da podaci budu javno dostupni ako je to izvodivo. U svakom slučaju autori moraju omogućiti dostupnost takvih podataka drugim kompetentnim profesionalcima barem deset godina nakon objavljivanja, pod uvjetom da povjerljivost učesnika i prava vezana uz vlasničke podatke budu osigurani.

Originalnost i plagijat

Autori trebaju biti sigurni da su napisali i poslali potpuno originalni rad i ako su upotrijebili rad i/ili riječi drugih da su to primjereno citirali. Publikacije koje su utjecale na određivanje prirode rada također bi trebale u rukopisu biti citirane. Plagijat ima mnogo oblika, od „predstavljanja“ tuđeg rada kao vlastitoga, preko kopiranja ili parafraziranja znatnog dijela tuđeg rukopisa (bez pripisivanja), do polaganja prava na rezultate drugih radova provedenih od drugih. Plagijat u svim oblicima neetično je publicističko ponašanje i nije prihvatljiv.

Umnožavanje, dupliciranje, prekomjerna prijava/publikacija

Radovi koji opisuju uglavnom isto istraživanje ne bi trebali biti objavljeni u više od jednog časopisa ili primarne publikacije. Stoga autori ne bi trebali prijaviti na razmatranje rukopis koji je već bio objavljen u drugom časopisu. Neprihvatljiva je ista prijava rukopisa u više od jednog časopisa i nije etično publicističko ponašanje.

Autorstvo rukopisa

Samo osobe koje zadovoljavaju kriterije autorstva trebaju biti nabrojene kao autori rukopisa jer moraju preuzeti javnu odgovornost za sadržaj: znatno su učestvovale u koncepciji ili nacrtu rada ili u prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka i napisale su prvu verziju rada ili su ga kritički revidirale u znatnom dijelu intelektualnog sadržaja i odobrile završnu verziju rada te su se složile da su odgovorne za sve podatke rada i garantuju da će se pitanja koja se odnose na tačnost i integritet bilo kojeg dijela rada prikladno istražiti i riješiti. (engl. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; and Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; and Final approval of the version to be published; and Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.)

Sve osobe koje su znatno pridonijele radu u rukopisu (kao što su tehnička pomoć, pisanje i uređivanje, opća podrškaa), a nemaju kriterije za autorstvo ne smiju biti navedene kao autori, ali trebaju biti priznate u Zahvalama, nakon pisanog pristanka. Odgovoran autor mora osigurati da su svi prikladni koautori (prema gornjoj definiciji) navedeni na listi autora, a nijedan neprikladan koautor to nije, provjeriti jesu li svi koautori vidjeli i odobrili posljednju verziju rukopisa i složili se da se rad pošalje za objavu.

Priopćenje i sukob interesa

Autori bi (uglavnom prilikom slanja priopćenja, uključujući izjavu u rukopisu) trebali izjaviti bilo koji sukob interesa koji bi se mogao protumačiti kao utjecaj na rezultate ili njihovu interpretaciju u rukopisu.

Potvrda izvora

Autori bi se morali uvjeriti da su pravilno priznali rad drugih i trebali bi citirati publikacije koje su utjecale na određivanje prirode prijavljenog rada. Privatno dobivene informacije (razgovorima, dopisivanjem ili raspravom s trećim stranama) ne bi smjele biti upotrijebljene ili napisane bez eksplicitnoga pisanog dopuštenja izvora. Autori ne bi smjeli iskoristiti informacije stečene putem povjerljivih usluga kao što su sudski spisi ili prijave za stipendije, izuzev ako su dobili eksplicitno pisano dopuštenje autora rada uključenih u tu uslugu.

Rizici i ljudski subjekti

Ako rad uključuje ljudske sudionike, autori trebaju osigurati da su sve procedure obavljene u skladu s valjanim zakonima i institucionalnim smjernicama i da su ih odobrili odgovarajući institucionalni odbor(i): rukopis treba imati izjavu o tom učinku. Autori trebaju također u rukopis uključiti izjavu da je dobijen informirani pristanak za istraživanja koja uključuju ljude. Uvijek se treba pridržavati prava privatnosti pri uključivanju ljudi u istraživanje.

Ravnopravna recenzija

Autori su obvezni potpuno surađivati s urednikom, odgovarajući brzo na njegove zahtjeve u pogledu objašnjenja, povrede etičkog odobrenja i dopuštenja autorskih prava. U slučaju prve odluke o „potrebnim izmjenama“ autori trebaju na uredničke komentare odgovoriti sistematično, tačku po tačku, i ponovo predati rukopis časopisu u predviđenom roku.

Osnovne pogreške u publicističkom radu

Kad autori otkriju bitne pogreške ili netačnosti u vlastitome publiciranom radu, njihova je obaveza brzo napomenuti uredniku časopisa ili izdavaču i surađivati s njima kako bi ispravili rad u smislu pogreške pri pisanju ili povukli rukopis. Ako urednik ili izdavač sazna od treće strane da objavljeni rad ima bitne greške ili netačnosti, tad je obveza autora brzo ispraviti ili povući rad ili dostaviti dokaze uredniku časopisa o tačnosti rada.

Dužnosti izdavača

Postupanje prilikom neetičnoga publicističkog ponašanja U slučaju navodnog ili potvrđenog naučnog nedoličnog ponašanja, nepoštenog objavljivanja ili plagiranja izdavač će u suradnji s urednicima poduzeti mjere da bi razjasnio situaciju i ispravio upućeni članak. To uključuje brzu objavu ispravka, objašnjenje ili povlačenje članka. Izdavač će zajedno s urednicima poduzeti razumne korake kako bi identificirao i spriječiti objavljivanje radova u kojima se dogodilo naučno loše postupanje.

Pristup sadržaju časopisa

Izdavač je obavezan omogućiti trajnu dostupnost i očuvanje naučnog rada, osigurati njegovu dostupnost u suradnji s organizacijama i održavati vlastitu digitalnu arhivu. 

The journal complies with the Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and the Code of Conduct for Journal Publishers of the Committee on Publication Ethics – COPE; https://publicationethics.org).

Duties of the Editor

Correctness and editorial independence

Editors evaluate the manuscripts received solely on the basis of their academic virtues (importance, originality, value of the study, clarity) and the appropriateness of the journal’s competencies without reference to the author’s race, gender, sexual orientation, ethnic origin, citizenship, religious confession, political worldview, and affiliation with the institution. The decision to edit and publish is not governed by the policies of the government or any agency outside the journal. The editor-in-chief has full authority over the entire editorial content of the magazine and the timing of its publication.

Confidentiality

Editors and editors will not disclose information about the manuscript received to anyone other than the contributing author, reviewers, potential reviewers, and other editorial expert advisors and the publisher.

Conflict of interest statement

The publisher and the editorial staff will not use the unpublished information contained in the received manuscript for their own research without the author’s express written consent. Editors will be excluded from consideration of manuscripts in which they have conflicting interests due to a competitive, collaborative or any other relationship / affiliation with any of the authors, and will instead be considered by the other editorial staff.

Publication decisions

Editors guarantee that all manuscripts under consideration for publication undergo peer review by at least two reviewers who are experts in the field. The Editor-in-Chief is responsible for deciding which of the manuscripts received will be published based on validation of the work, its relevance to researchers and readers, commenters’ reviews, and legal provisions regarding defamation, copyright infringement and plagiarism. The Editor-in-Chief may consult with other editors or reviewers when deciding to publish a paper.

Involvement and collaboration in research

Editors (in collaboration with the publisher and / or company) will take appropriate action if an ethical issue related to the work received or the article published arises. Any allegations of unethical conduct at the time of publication will be investigated, even if discovered years after publication. Editors follow the COPE flow chart when dealing with a case of suspected misconduct. If the investigation reveals a validity of an ethical issue, the journal will publish a correction, withdrawal, statement of concern, or any other remark that may be relevant.

Obligations of reviewers

Contribution to editorial decision

Peer review helps editors make editorial decisions and through editorial communications with authors can help authors improve their manuscript. All scientists who wish to contribute to the scientific process have an obligation of impartial review.

Promptness

A reviewer who is considered unqualified to review a manuscript research or who knows that its updating will be impossible should immediately notify the publisher and reject the invitation to review so that other reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscript received for review is a confidential document and should not be shown or discussed with other persons unless permitted by the editor-in-chief in exceptional and specific situations. This also applies to invited reviewers who have declined the review invitation.

Objectivity standards

Reviews should be carried out objectively and observations clearly formulated with supporting arguments for use by authors to correct the manuscript. Personal criticism of the author is inappropriate.

Publication of sources

Reviewers should identify relevant published work not cited by the authors. Any statement that is an objection, performance, or argument that has been made and has already been published should be associated with the relevant citation. Reviewers should also alert the Editor-in-Chief of the potential similarity or overlap of a manuscript that is under review with another manuscript (published or unpublished) and of which they have personal knowledge.

Conflict of interest notice

A invited reviewer who is in a conflict of interest because of a competitive, collaborative, or other relationship or relationship with any of the authors, companies, or institutions should immediately notify the editor of the conflict of interest and decline the invitation to review to select another reviewer. Unpublished material included in the received manuscript should not be used in the reviewer’s own research without the written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must remain confidential and must not be used to the reviewer’s private advantage. This also applies to invited reviewers who have declined the review invitation. Reviewers are encouraged to register with Publons, an online portal and free service, to track, review, and review reviews and editorial contributions in academic journals (https://publons.com).

Obligations of the author

The authors of the original research should present the exact amount of work done and the results, followed by an objective discussion of the importance of the work. The manuscript should include enough details and references to allow others to repeat it. Reviewed articles should be accurate, objective and exhaustive, while editorial “opinions” and review articles should be clearly identified as such. Fraudulent or intentionally inaccurate statements are unethical conduct and are not acceptable.

Accessing and storing data

Authors may be required to provide editorial review with the raw data of their study together with the manuscript, and must be prepared to make the data publicly available if practicable. In any case, authors must make such information available to other competent professionals for at least ten years after its publication, provided that the confidentiality of participants and the rights associated with proprietary information are secured.

Originality and plagiarism

Authors should make sure that they have written and submitted a fully original work and that they have used the work and / or words of others to cite it properly. Publications that influenced the nature of the work should also be cited in the manuscript. Plagiarism takes many forms, from “presenting” someone else’s work as one’s own, through copying or paraphrasing a substantial portion of someone else’s manuscript (without attribution), to claiming the results of other work performed by others. Plagiarism in all forms is unethical publicity and is not acceptable.

Duplication, over-submission / publication

Papers describing much of the same research should not be published in more than one journal or primary publication. Therefore, authors should not submit for consideration a manuscript that has already been published in another journal. The same manuscript submission in more than one journal is unacceptable and is not ethical journalistic conduct.

Authorship of the manuscript

Only persons who meet the criteria of authorship should be listed as authors of the manuscript because they must take public responsibility for the content: have participated substantially in the concept or draft of the work or in the collection, analysis and interpretation of the data and have written the first version of the work or revised it critically intellectual content and endorsed the final version of the work and agreed that they were responsible for all work data and warranted that issues relating to the accuracy and integrity of any part of the work would be properly investigated and resolved. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of the data for the work; and Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; and Final approval of the version to be published ; and the Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.)

All persons who have substantially contributed to the work in the manuscript (such as technical assistance, writing and editing, general support) and who do not have the authorship criteria should not be listed as authors, but should be acknowledged in Thanks, after written consent. The responsible author must ensure that all suitable co-authors (as defined above) are listed in the author list, and no unsuitable co-authors have indicated that all co-authors have seen and approved the latest version of the manuscript and agreed to submit the paper for publication.

Communication and Conflict of Interest

Authors should (mainly when submitting a statement, including a statement in a manuscript) declare any conflict of interest that could be interpreted as influencing the results or their interpretation in the manuscript.

Source verification

Authors should make sure that they have correctly acknowledged the work of others and should cite publications that have influenced the determination of the nature of the work reported. Privately obtained information (through conversations, correspondence or discussion with third parties) should not be used or written without the express written permission of the source. Authors should not exploit information obtained through confidential services such as court records or scholarship applications, unless they have obtained the express written permission of the authors of the work involved in the service.

Risks and human subjects

If the work involves human participants, authors should ensure that all procedures are performed in accordance with applicable laws and institutional guidelines and have been approved by the appropriate institutional committee (s): the manuscript should have a statement of this effect. Authors should also include in the manuscript a statement that informed consent has been obtained for research involving humans. Privacy should always be respected when engaging people in research.

A peer review

Authors are required to fully cooperate with the editor, responding promptly to his or her requests for explanation, violation of ethical approval, and copyright permission. In the case of the first decision on “necessary changes”, the authors should systematically respond to editorial comments, point by point, and resubmit the manuscript to the journal within the stipulated time.

Basic mistakes in publicity work

When authors discover material errors or inaccuracies in their own published work, it is their responsibility to make a quick note to the journal editor or publisher and work with them to correct the work in terms of typos or to retract the manuscript. If the editor or publisher learns from a third party that the published work has material errors or inaccuracies, then it is the responsibility of the author to promptly correct or withdraw the work or to provide evidence to the editor of the journal about the accuracy of the work.

Duties of the publisher

Dealing with Unethical Publicity Behavior In the case of alleged or confirmed scientific misconduct, dishonest publication or plagiarism, the publisher, in collaboration with the editors, will take steps to clarify the situation and correct the article cited. This includes promptly posting a correction, explaining or withdrawing an article. The publisher, along with the editors, will take reasonable steps to identify and prevent the publication of papers in which scientific misconduct has occurred.

Access to content

The publisher is obliged to ensure the continued availability and preservation of scientific work, to ensure its availability in collaboration with organizations, and to maintain its own digital archive.

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Scroll Up