Site Overlay

Upute za autore – Instructions for authors

Časopis Arhivski pogledi publikuje se u izdanju Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona. U časopisu se objavljuju radovi iz područja arhivske teorije i prakse, historije, pomoćnih historijskih i informacionih nauka, kao i nova izdanja/prikazi i ocjene stručnih i naučnih publikacija i časopisa, te novosti/izvještaji sa naučnih i stručnih skupova iz zemlje i inozemstva.

            Radovi koji pristignu za časopis Arhivski pogledi podliježu recenziji od strane eminentnih stručnjaka i naučnika iz oblasti arhivistike i historije, kojima će biti određena njihova naučna, stručna, ili pak druga vrijednost i klasifikacija. Kategorizaciju radova za časopis Arhivski pogledi predlaže autor rada i to: Izvorni naučni rad, Pregledni naučni rad, Stručni rad i Drugo/Ostalo. Radovi treba da budu neobjavljeni i da predstavljaju lični doprinos autora određenoj temi iz oblasti arhivske teorije i prakse, historije, pomoćnih historijskih i informacionih nauka.

            Obim radova (članaka) može iznositi najmanje 5 i najviše 16 stranica i 5 ilustracija, a za nova izdanja/prikaze i ocjene (kao i druge priloge) 3 do 6 stranica teksta.

            Struktura članka treba biti slijedeća:

 • ime i prezime sa e-mail adresom autora i nazivom ustanove u kojoj je zaposlen,
 • naslov rada,
 • apstrakt na jeziku članka (oko 200 riječi) sa ključnim riječima (5-10 riječi) koji se donose poslije naslova članka,
 • prevod naslova rada, apstrakta i ključnih riječi na engleski jezik,
 • tekst samog članka (uvodne napomene, razrađena tema sa podnaslovima, zaključak/rezime),
 • sažetak (zaključak, rezime) na engleskom jeziku obima oko 200 riječi.
 • bibliografiju korištenih izvora i literature.

            Prilozi koji se dostavljaju trebaju biti napisani u elektronskoj formi u nekoj od verzija MS WORD programa do 6.0 i novijima, te snimljeni na formatu MS WORD dokumenta.

            Rad se dostavlja u Times New Roman vrsti slova, veličine od 12 tačaka, na formatu A4, (jednostruki prored) za tekst, odnosno od 10 tačaka za fusnote koje se donose ispod teksta.

            Naslov priloga piše se velikim slovima (bold), podnaslovi malim slovima (bold), a sažeci, originalni termini i nazivi na stranom jeziku kurzivom (italic).

            Ilustracije treba da budu jasne i oštre u crno-bijeloj ili kolor tehnici. Prilozi se dostavljaju elektronskom poštom ili na nekom od digitalnih nosača informacija.

            Radove (članke) neophodno je poslati najkasnije do 31. oktobra tekuće godine. Radovi koji dobiju pozitivnu ocjenu recenzenata, bit će objavljeni u časopisu Arhivski pogledi. Rukopisi ne podliježu vraćanju. Radovi se štampaju latinicom.

            Primjerak rukopisa poslati poštom na adresu Društva arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona ili na e-mail adresu daztk.tz@gmail.com, sa naznakom „za časopis Arhivski pogledi“. Autori imaju pravo na besplatan primjerak časopisa u kojem im je objavljen rad.

Napomena: Uz rad idu fusnote (podnožne napomene).

Kako pisati podnožne napomene:

 1. ime i prezime autora – normal
 2. naslov knjige, zbornika, publikacije – kurziv
 3. naslov članka – normal (bez navodnika)
 4. naslov novina i časopisa – kurziv
 5. naslov zakona – kurziv
 6. naziv službenih glasila normal sa navodnicima
 7. Isto – kurziv.

Citiranje arhivskih izvora:

Arhiv Bosne i Hercegovine (dalje: ABiH), fond: Ministarstvo prosvjete Bosne i Hercegovine (dalje: MPBiH), k-231, dok. 1001/48, Materijal sa konferencije po pitanju narodnog prosvjećivanja, 1-2. oktobar 1946. Napomena: Navesti naziv dokumenta u kurzivu. Ako se radi o neobrađenoj građi, navesti osnovne podatke o dokumentu, u smislu pošiljaoca, adrese i datuma.

Citiranje knjige:

Vlatka Lemić, Arhivi i digitalno doba, Zagreb 2019, 133. (kod broja strane ne pisati str.).

Kad se ista knjiga citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 81.

Kad se ista knjiga ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv koji će se definisati u početnoj fusnoti za navedenu knjigu. (npr. V. Lemić, Arhivi i digitalno doba).

Citiranje radova u časopisima:

Izet Šabotić, „Hibridno arhiviranje“ i korisnička funkcija arhivske građe, Arhivski zapisi, god. XXI/2014, br. 1, Državni arhiv Crne Gore, Cetinje 2015, 119.

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 125.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv koji će se definisati u početnoj fusnoti za navedenu literaturu. (npr. I. Šabotić, Hibridno arhiviranje).

Citiranje radova u zbornicima:

Hrvoje Stančić, Arian Rajh, Integracija digitaliziranog i digitalnog gradiva u jedinstveni arhiv elektoničkih zapisa, 12. seminar „Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture”, Zbornik radova, Zagreb 2009, 85-88.

Kad se isti rad citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto, 92.

Kad se isti rad ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv koji će se definisati u početnoj fusnoti za navedenu literaturu. (npr. H. Stančić, A. Rajh, Integracija digitaliziranog i digitalnog gradiva).

Citiranje članaka u novinama:

„Novi udarac napukloj Jugoslaviji”, Oslobođenje, god. XLVIII, br. 356, Sarajevo, 12. septembar 1991, 6.

Napomena: Ako članak ima autora, navesti i autora (kako je naveden u potpisu).

Kad se isti članak citira u narednoj podnožnoj napomeni, staviti:  Isto.

Kad se isti članak ponovo citira na drugom mjestu u radu, koristiti skraćeni naziv, koji će se definisati u početnoj fusnoti za navedene novine. (npr: Novi udarac napukloj Jugoslaviji, Oslobođenje).

Citiranje službenih glasila:

Odluka o priznavanju državnosti SR Bosne i Hercegovine, „Službeni list SR Bosne i Hercegovine”, godina XLVII, broj 37, od 23. decembra 1991, 1085.

Citiranje sa interneta:

Mirsad Rogatica, Arhivska građa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1883-1895-Rogatica, http://rogatica-bih.blogspot.com/2015/02/arhivska-graa-islamske-zajednice-u-bih.html (Pristup: navesti dan, mjesec i godinu pristupa).

Adresa Redakcije: Turalibegova br. 24 (PP 120)

(za časopis „Arhivski pogledi”)

75000 Tuzla – Bosna i Hercegovina

E-mail: daztk.tz@gmail.com                                                        

The journal „Arhivski pogledi“ (Archival Views“ is published by the Association of Archival Employees in Tuzla Canton. The journal publishes papers in the field of archival theory and practice, history, auxiliary historical and information sciences, as well as new editions / reviews of professional and scientific publications and journals, and news / reports from scientific and professional conferences from the country and abroad.

Papers submitted to the journal are subject to review by eminent experts and scholars in the field of archival science and history, who will determine their scientific, professional, or other value and classification. The categorization of papers for the journal Archival Views is proposed by the author of the paper, namely: Original scientific article, Review scientific article, Professional article and Other. Papers should be previously unpublished and represent the author’s personal contribution to a particular topic in the field of archival theory and practice, history, auxiliary historical and information sciences.

The volume of papers (articles) can be a minimum of 5 and a maximum of 16 pages and 5 illustrations, and for new editions / reviews and ratings (as well as other attachments) 3 to 6 pages of text.

The structure of the article should be as follows:

 • name and surname with the e-mail address of the author and the name of the institution in which he is employed,
 • title of the paper,
 • abstract in the language of the article (about 200 words) with key words (5-10 words) that are passed after the title of the article,
 • translation of the title of the paper, abstract and keywords into English,
 • the text of the article itself (introductory remarks, elaborated topic with subheadings, conclusion / summary),
 • abstract (conclusion, summary) in English of about 200 words.
 • bibliography of used sources and literature.

Attachments that are submitted should be written in electronic form in one of the versions of MS WORD programs up to 6.0 and later, and recorded in the format of MS WORD document.

The paper is submitted in Times New Roman typeface, size 12 points, in A4 format, (single line spacing) for the text, or 10 points for the footnotes that are brought below the text.

The title of the article is written in capital letters (bold), subtitles in small letters (bold), and abstracts, original terms and names in a foreign language in italics (italic).

Illustrations should be clear and sharp in black and white or color. Attachments are submitted by e-mail or on one of the digital media.

Papers (articles) must be sent no later than October 31 of the current year. Papers that receive a positive reviewer’s review will be published in the journal Arhivski pogledi. Manuscripts are non-refundable. Papers are printed in Latin.

A copy of the manuscript should be sent by mail to the address of the Association of Archival Employees of Tuzla Canton or to the e-mail address daztk.tz@gmail.com, with the note „for the journal Archival Views“. Authors are entitled to a free copy of the journal in which their work was published.

Note: Footnotes (footnotes) accompany the paper.

How to write footnotes:

1. name and surname of the author – normal

2. title of the book, collection, publication – italics

3. article title – normal (without quotes)

4. title of newspaper and magazine – italics

5. title of the official publications – italics

6. name of official gazettes normal with quotation marks

7. Ibid- italics.

Citing archival sources:

Archives of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: ABiH), fund: Ministry of Education of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: MPBiH), k-231, doc. 1001/48, Material from the Conference on Public Enlightenment, 1-2. October 1946. Note: Indicate the name of the document in italics. In the case of unprocessed material, provide basic information about the document, in terms of sender, address and date.

Book citation:

Vlatka Lemić, Archives and the Digital Age, Zagreb 2019, 133. (do not write „page number“).

When the same book is quoted in the next footnote, put: Ibid, 81.

When the same book is cited again elsewhere in the paper, use the abbreviated title that will be defined in the opening footnote for that book. (eg V. Lemić, Archives and the Digital Age).

Citation of papers in journals:

Izet Šabotić, Hybrid archiving and the user function of archival material, Archival records, vol. XXI / 2014, no. 1, State Archives of Montenegro, Cetinje 2015, 119.

When the same work is cited in the following footnote, put: Ibid, 125.

When the same paper is cited again elsewhere in the paper, use the abbreviated title that will be defined in the opening footnote for the cited literature. (eg I. Šabotić, Hybrid archiving).

Citation of papers in proceedings:

Hrvoje Stančić, Arian Rajh, Integration of Digitized and Digital Material into a Unified Archive of Electronic Records, 12th seminar „Archives, Libraries, Museums: Possibilities of Cooperation in the Environment of Global Information Infrastructure”, Proceedings, Zagreb 2009, 85-88.

When the same work is cited in the following footnote, put: Ibid, 92.

When the same paper is cited again elsewhere in the paper, use the abbreviated title that will be defined in the opening footnote for the cited literature. (eg H. Stančić, A. Rajh, Integration of digitized and digital material).

Citing newspaper articles:

„A new blow to the cracked Yugoslavia“, Oslobođenje, vol. XLVIII, no. 356, Sarajevo, 12 September 1991, 6.

Note: If the article has an author, state the author (as stated in the signature).

When the same article is cited in the following footnote, put: Ibid.

When the same article is cited again elsewhere in the paper, use an abbreviated title, which will be defined in the opening footnote for the newspaper. (eg: A new blow to a cracked Yugoslavia, Oslobodjenje).

Citing official gazettes:

Decision on Recognition of the Statehood of the FR of Bosnia and Herzegovina, „Official Gazette of the FR of Bosnia and Herzegovina”, year XLVII, No. 37, dated 23 December 1991, 1085.

Quoting from the Internet:

Mirsad Rogatica, Archives of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina from 1883-1895-Rogatica, http://rogatica-bih.blogspot.com/2015/02/arhivska-graa-islamske-zajednice-u-bih.html (Accessed: specify the day, month and year of access).

Editorial office address: Turalibegova br. 24 (PP 120)

(for the journal „Archival Views“)

75000 Tuzla – Bosnia and Herzegovina

Email: daztk.tz@gmail.com

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique by Catch Themes
Scroll Up